تقویم دیواری اختصاصی ۱۴۰۱

چاپ تقویم دیواری اختصاصی

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت ها:بیست وسوم دیماه ۱۴۰۰

تعرفه چاپ تقویم دیواری اختصاصی تکبرگ اختصاصی ۱۴۰۱ ویژه همکاران

لیست قیمت تقویم دیواری ۱۴۰۱ 

چاپ تقویم دیواری اختصاصی

تقویم دیواری سایز:۵۰*۳۵
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۷۱۰۰۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۸۶۵۰۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۱۱۴۰۰۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۶۹۵۰۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۲۴۷۲۰۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۳۰۳۰۰۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۴۳۶۱۰۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

————————————————————–—–

تقویم دیواری سایز:۲۵*۳۵
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی (بدون سلفون)
قیمت ۱۰۰ تایی:۶۵۰۰۰۰
قیمت ۲۵۰ تایی:۷۲۵۰۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۸۶۵۰۰۰
قیمت  ۱۰۰۰ تایی:۱۱۴۰۰۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۱۶۴۰۰۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۱۹۱۵۰۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۲۶۹۵۰۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

————————————————————–—–

چاپ تقویم دیواری اختصاصی
تقویم دیواری سایز:۳۰*۴۵
تقویم دیواری اختصاصی 1397
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۶۸۰۰۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۸۰۰۰۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۱۰۱۵۰۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۴۴۵۰۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۲۰۹۰۰۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۲۵۲۰۰۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۳۵۹۸۰۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری


تقویم دیواری سایز:۵۰*۳۵
تقویم اختصاصی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۳۰۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۸۲۰۰۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۱۱۲۰۰۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۱۶۵۵۰۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۲۷۲۰۰۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۴۰۱۰۰۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۵۰۸۰۰۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۷۴۳۵۰۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری


تقویم دیواری سایز:۲۵*۳۵
تقویم اختصاصی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۳۰۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۷۰۱۰۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۸۵۰۰۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۱۱۲۰۰۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۶۵۵۰۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۲۴۰۵۰۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۲۹۴۰۰۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۴۲۳۰۰۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری


تقویم دیواری سایز:۳۰*۴۵
تقویم اختصاصی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۳۰۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۷۶۵۰۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۹۹۵۰۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۱۴۱۰۰۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۲۲۳۰۰۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۳۲۷۵۰۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۴۱۰۰۰۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۵۹۷۰۰۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

کانال آپارات چاپ تجسم نگار

چاپ تقویم دیواری اختصاصی
چاپ تقویم دیواری اختصاصی