چاپ سررسید اختصاصی ۱۴۰۰

سالنامه 1400 سری محصولات اقتصادی

به دلیل ترافیک بالای کار، تقاضای بیش از حد و اتمام سررسید های از پیش تولید شده ، امکان تحویل سررسید اختصاصی تا پایان سال نیست.

ردیف شرح تیراژ قیمت مشتری قیمت همکار تصویر
۱ سررسیدوزیری ۱۴۰۰ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی  سلفون براق ۱۰۰ ۳/۵۹۵/۰۰۰تومان ۳/۱۴۵/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۲ سررسیدوزیری ۱۴۰۰ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۲برگ ابتدای سررسید اختصاصی ۱۰۰ ۳/۹۲۰/۰۰۰تومان ۳/۴۷۰/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۳ سررسیدوزیری ۱۴۰۰ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ داخلی اختصاصی ۱۰۰ ۴/۲۷۰/۰۰۰تومان ۳/۸۲۰/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۴ سررسیدوزیری ۱۴۰۰ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۸برگ داخلی اختصاصی ۱۰۰ ۴/۶۰۰/۰۰۰تومان ۴/۱۵۰/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۵ سررسیدوزیری ۱۴۰۰فنری تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی  سلفون براق ۱۰۰ ۳/۶۹۵/۰۰۰تومان ۳/۲۴۵/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۶ سررسیدوزیری ۱۴۰۰ فنری تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۲برگ ابتدای سررسید اختصاصی ۱۰۰ ۴/۰۲۰/۰۰۰تومان ۳/۵۷۰/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۷ سررسیدوزیری ۱۴۰۰ فنری تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ داخلی اختصاصی ۱۰۰ ۴/۳۷۰/۰۰۰تومان ۳/۹۲۰/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۸ سررسیدوزیری ۱۴۰۰ فنری تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۸برگ داخلی اختصاصی ۱۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰تومان ۴/۲۵۰/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۹ سررسیدرقعی ۱۴۰۰ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی  سلفون براق ۱۰۰ ۳/۱۹۵/۰۰۰تومان ۲/۸۴۵/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۱۰ سررسیدرقعی ۱۴۰۰ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۲برگ ابتدای سررسید اختصاصی ۱۰۰ ۳/۵۲۰/۰۰۰تومان ۳/۱۷۰/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۱۱ سررسیدرقعی ۱۴۰۰ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ داخلی اختصاصی ۱۰۰ ۳/۸۷۰/۰۰۰تومان ۳/۵۲۰/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت
۱۲ سررسیدرقعی ۱۴۰۰ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۸برگ داخلی اختصاصی ۱۰۰ ۴/۲۰۰/۰۰۰تومان ۳/۸۵۰/۰۰۰تومان
انواع سالنامه 1400 با طرح جلد مختلف
انواع سالنامه ۱۴۰۰ با طرح جلد مختلف در قطع های متفاوت