چاپ سررسید اختصاصی ۱۴۰۰

سررسید اختصاصی
ردیف شرح تیراژ قیمت مشتری قیمت همکار تصویر
۱ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول اختصاصی ۲۵۰
۲ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول اختصاصی ۵۰۰
۳ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول اختصاصی ۱۰۰۰
۴ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۲۵۰
۵ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۵۰۰
۶ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۱۰۰۰
۷ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول
اختصاصی
۲۵۰
۸ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول
اختصاصی
۵۰۰
۹ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول
اختصاصی
۱۰۰۰
۱۰ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۲۵۰
۱۱ سررسیدوزیری ۱۳۹۹  ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۵۰۰
۱۲ سررسیدوزیری ۱۳۹۹ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۱۰۰۰