چاپ سررسید اختصاصی 1397

ردیف شرح تیراژ قیمت مشتری قیمت همکار تصویر
1 سررسیدوزیری 1394ته دوخت تکروزه 2 رنگ،جلداختصاصی 4برگ اول اختصاصی 250
2 سررسیدوزیری 1394 ته دوخت تکروزه 2 رنگ،جلداختصاصی 4برگ اول اختصاصی 500
3 سررسیدوزیری 1394 ته دوخت تکروزه 2 رنگ،جلداختصاصی 4برگ اول اختصاصی 1000
4 سررسیدوزیری 1394 ته دوخت تکروزه 2 رنگ،با تمام صفحات و 4برگ اول
وجلد اختصاصی
250
5 سررسیدوزیری 1394ته دوخت تکروزه 2 رنگ،با تمام صفحات و 4برگ اول
وجلد اختصاصی
500
6 سررسیدوزیری 1394 ته دوخت تکروزه 2 رنگ،با تمام صفحات و 4برگ اول
وجلد اختصاصی
1000
7 سررسیدوزیری 1394 ته دوخت دو روزه 2 رنگ،جلداختصاصی 4برگ اول
اختصاصی
250
8 سررسیدوزیری 1394 ته دوخت دو روزه 2 رنگ،جلداختصاصی 4برگ اول
اختصاصی
500
9 سررسیدوزیری 1394 ته دوخت دو روزه 2 رنگ،جلداختصاصی 4برگ اول
اختصاصی
1000
10 سررسیدوزیری 1394 ته دوخت دو روزه 2 رنگ،با تمام صفحات و 4برگ اول
وجلد اختصاصی
250
11 سررسیدوزیری 1394  ته دوخت دو روزه 2 رنگ،با تمام صفحات و 4برگ اول
وجلد اختصاصی
500
12 سررسیدوزیری 1394 ته دوخت دو روزه 2 رنگ،با تمام صفحات و 4برگ اول
وجلد اختصاصی
1000