تقویم دیواری 4برگ اختصاصی

ردیف شرح تیراژ قیمت مشتری(ریال) قیمت همکار تصویر
1 تقویم دیواری 4برگ 35*25 گلاسه 170 گرم(یاسایز 17*50) 500 2900000  
2 تقویم دیواری 4برگ 35*25 گلاسه 170 گرم(یاسایز 17*50) 1000 3500000  
3 تقویم دیواری 4برگ 35*50گلاسه 170 گرم 500 4750000  
4 تقویم دیواری 4برگ 35*50گلاسه 170 گرم 1000 5900000