تعرفه های طراحی بنر و فلکس

قیمت طراحی بنر چاپی

 

قیمت طراحی بنر چاپی 1397 

ردیف اثر قیمت پایه به تومان زمان تقریبی انجام کار
1 بنر(هرمترمربع) 15000 15دقیقه

 

تعرفه ها بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر می باشد.طراحی صرفاً برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمیگردد.

طراحی بنر چاپی عبارت است از هر نوع طراحی برای چاپ لارج فرمت که قیمت به ازای متر مربع محاسبه میگردد.

قیمت طراحی بنر چاپی
قیمت طراحی بنر چاپی