تعرفه های طراحی اوراق اداری

تعرفه های طراحی

خلاصه ای در مورد طراحی اوراق اداری:

اوراق اداری به مجموعه از سربرگ، کارت ویزیت و پاکت نامه گفته می شود. در کنار آنها، مواردی همچون کاغذ یادداشت، فلش کارت، کارت های اعتباری و پرسنلی، لیبل وسایل و … می توانند جایگاه داشته باشند. بطور معمول نقطه شروع طراحی اوراق اداری از سربرگ یا کارت ویزیت است و سپس بر اساس الگوی اولیه، موارد بعدی شکل خواهند گرفت، ضمن آنکه در هر مرحله امکان بازنگری و تغییر بر روی موارد انجام شده پیشین محتمل است.

ردیف اثر قیمت پایه زمان تقریبی انجام کار
۱ فولدر ۸۵۰۰۰ ۲ساعت
 ۲ پاکت‌ نامه(ملخی) ۵۰۰۰۰ ۴۵دقیقه
 ۳  سربرگ ویادداشت  ۴۰۰۰۰  ۴۵دقیقه
 ۴  پاکتA5وA4  ۴۰۰۰۰  ۴۵دقیقه

تعرفه ها بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر می باشد.طراحی صرفاً برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمیگردد.