سررسید اختصاصی ۱۳۹۸

سررسید اختصاصی
ردیف شرح تیراژ قیمت مشتری قیمت همکار تصویر
۱ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول اختصاصی ۲۵۰
۲ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول اختصاصی ۵۰۰
۳ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول اختصاصی ۱۰۰۰
۴ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۲۵۰
۵ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۵۰۰
۶ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ ته دوخت تکروزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۱۰۰۰
۷ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول
اختصاصی
۲۵۰
۸ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول
اختصاصی
۵۰۰
۹ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،جلداختصاصی ۴برگ اول
اختصاصی
۱۰۰۰
۱۰ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۲۵۰
۱۱ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۵۰۰
۱۲ سررسیدوزیری ۱۳۹۸ ته دوخت دو روزه ۲ رنگ،با تمام صفحات و ۴برگ اول
وجلد اختصاصی
۱۰۰۰