تقویم دیواری اختصاصی ۱۴۰۰

چاپ تقویم دیواری اختصاصی

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت ها:سی ام آذرماه۹۹

تعرفه چاپ تقویم دیواری اختصاصی تکبرگ اختصاصی ۱۴۰۰ ویژه همکاران

لیست قیمت تقویم دیواری۱۴۰۰

چاپ تقویم دیواری اختصاصی

تقویم دیواری سایز:۵۰*۳۵
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۴۹۳۴۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۶۰۳۴۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۷۹۹۷۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۱۹۲۴۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۱۶۹۵۱۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۲۰۸۷۸۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۲۹۸۳۲۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

————————————————————–—–

تقویم دیواری سایز:۲۵*۳۵
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی (بدون سلفون)
قیمت ۱۰۰ تایی:۴۵۰۲۰۰
قیمت ۲۵۰ تایی:۵۰۵۲۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۶۰۳۴۰۰
قیمت  ۱۰۰۰ تایی:۷۹۹۷۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۱۱۰۶۱۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۱۳۰۲۴۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۱۸۰۵۱۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

————————————————————–—–

چاپ تقویم دیواری اختصاصی
تقویم دیواری سایز:۳۰*۴۵
تقویم دیواری اختصاصی 1397
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۴۷۳۷۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۵۵۸۵۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۷۱۰۰۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۰۱۲۹۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۱۴۲۵۹۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۱۷۲۸۸۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۲۴۴۴۷۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری


تقویم دیواری سایز:۵۰*۳۵
تقویم اختصاصی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۳۰۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۵۶۵۹۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۷۶۸۰۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۱۱۲۸۹۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۸۵۰۸۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۲۶۸۲۷۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۳۴۰۴۵۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۴۹۵۸۳۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری


تقویم دیواری سایز:۲۵*۳۵
تقویم اختصاصی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۳۰۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۴۸۶۵۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۵۸۷۵۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۷۶۸۰۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۱۲۸۹۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۱۵۹۹۹۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۱۹۶۰۸۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۲۷۹۲۷۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری


تقویم دیواری سایز:۳۰*۴۵
تقویم اختصاصی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۳۰۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۵۲۹۶۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۶۸۵۵۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۹۶۳۹۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۵۲۰۸۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۲۱۸۷۷۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۲۷۴۴۵۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۳۹۶۸۳۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

کانال آپارات چاپ تجسم نگار

چاپ تقویم دیواری اختصاصی
چاپ تقویم دیواری اختصاصی