تقویم دیواری اختصاصی ۱۴۰۰

چاپ تقویم دیواری اختصاصی

تاریخ آخرین بروزرسانی قیمت ها:هجدهم اسفندماه۹۹

تعرفه چاپ تقویم دیواری اختصاصی تکبرگ اختصاصی ۱۴۰۰ ویژه همکاران

لیست قیمت تقویم دیواری ۱۴۰۰ 

چاپ تقویم دیواری اختصاصی

تقویم دیواری سایز:۵۰*۳۵
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۵۲۰۴۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۶۶۴۸۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۹۲۲۵۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۴۳۷۹۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۲۰۶۳۳۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۲۵۷۸۷۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۳۷۱۹۶۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

————————————————————–—–

تقویم دیواری سایز:۲۵*۳۵
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه 170 گرمی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی (بدون سلفون)
قیمت ۱۰۰ تایی:۴۶۳۷۰۰
قیمت ۲۵۰ تایی:۵۳۵۹۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۶۶۴۸۰۰
قیمت  ۱۰۰۰ تایی:۹۲۲۵۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۱۲۹۰۲۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۱۵۴۷۹۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۲۱۷۳۳۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

————————————————————–—–

چاپ تقویم دیواری اختصاصی
تقویم دیواری سایز:۳۰*۴۵
تقویم دیواری اختصاصی 1397
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۱۷۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۴۹۴۵۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۶۰۵۹۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۸۰۴۷۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۲۰۲۳۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۱۷۰۹۹۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۲۱۰۷۵۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۳۰۱۲۷۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری


تقویم دیواری سایز:۵۰*۳۵
تقویم اختصاصی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۳۰۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۵۶۵۹۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۷۶۸۰۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۱۱۲۸۹۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۸۵۰۸۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۲۶۸۲۷۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۳۴۰۴۵۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۴۹۵۸۳۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری


تقویم دیواری سایز:۲۵*۳۵
تقویم اختصاصی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۳۰۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۴۸۶۵۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۵۸۷۵۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۷۶۸۰۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۱۲۸۹۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۱۵۹۹۹۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۱۹۶۰۸۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۲۷۹۲۷۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری


تقویم دیواری سایز:۳۰*۴۵
تقویم اختصاصی
تقویم دیواری تکبرگ اختصاصی گلاسه ۳۰۰ گرمی کره ای (بدون سلفون)
قیمت  ۱۰۰ تایی:۵۲۹۶۰۰
قیمت  ۲۵۰ تایی:۶۸۵۵۰۰
قیمت  ۵۰۰ تایی:۹۶۳۹۰۰
قیمت ۱۰۰۰ تایی:۱۵۲۰۸۰۰
قیمت ۱۵۰۰ تایی:۲۱۸۷۷۰۰
قیمت  ۲۰۰۰ تایی:۲۷۴۴۵۰۰
قیمت  ۳۰۰۰ تایی:۳۹۶۸۳۰۰

مدت زمان تحویل:۴ روز کاری

کانال آپارات چاپ تجسم نگار

چاپ تقویم دیواری اختصاصی
چاپ تقویم دیواری اختصاصی