تعرفه های طراحی تصویرسازی

تعرفه های تصویر سازی

 خلاصه ای در مورد طراحی تصویرسازی:

طراحی تصویر سازی را هنرمندان تجاری ارائه می دهد یک مقدار مشخصی از آزادی بیان است. طراحی و تصویر سازی را می توان به عنوان هنر تجاری ایجاد شده برای صنایع خاص در نظر گرفت. طراحی تصویرسازی یکی از شاخه های خاص هنر طراحی گرافیک است که علاوه بر نیاز به تسلط کامل بر طراحی گرافیک نیاز به دید هنری ذاتی در طراح نیز دارد. طراحی تصویر سازی از شاخه هنرهای کاربردی می باشد که تصویرگر برای بیان ایده ها و ادراک خود از عناصر تجسمی به بهترین نحو سود می جوید.