تعرفه های طراحی صفحه آرایی

صفحه آرائی

 خلاصه ای در مورد طراحی صفحه آرایی:

صفحه آرایی شاخه ای ازارتباطات تصویری است که موضوع آن،ایجاد روابط مناسب زیباشناسانه و هدفدار در صفحه بین عناصرنوشتاری،تصویروفضاهای خالی در چهارچوبی معین وازپیش طراحی شده میباشد.  درطراحی صفحه آرایی بیش ازهرچیزبه تصمیم گیری قاطع،ثبات و برنامه ریزی نیازاست،چراکه شیوه وسبک وطراحی صفحه آرایی قیافه و شکل ظاهری آن را میسازد، هدف از صفحه آرایی ایجادانگیزه بیشتر برای خواندن،راحتی در خواندن و ایجاد زیبایی با به کارگیری عناصر بصری معقول است.صفحه آرایی خوب و مناسب میتواند رغبت خواننده و مخاطب را افزایش دهد.در نتیجه طراحی خوب صفحه آرایی می تواند کمک موثری در توسعه و رشد فرهنگ داشته باشد و ذائقهبصری خوانندگان را اصلاح و تقویت کند.

صفحه آرائی
صفحه آرائی