تعرفه طراحی انواع بروشور

تعرفه طراحی بروشور

تعرفه طراحی انواع بروشور

 

خلاصه ای در مورد طراحی بروشور:

در طراحی بروشور ابتدا به تصاویر، سپس به رئوس مطالب و در آخر به جزییات توجه کنیم. این قانون را درطراحی بروشور باید در نظرداشته باشیم که مطالب مهمتر واطلاعات فروشی را با کمک تصاویر و رئوس مطالب برجسته و جلو دید قرار دهید.فرمول *کمترین بیشترین است* یکی از مهم ترین قانون طراحی بروشور است که باعث می شود توجه مشتری بیش از ۷ ثانیه به بروشور جلب شود. همیشه وقتی متن موجود در بروشور کم باشد خواننده انگیزه بیشتری برای خواندن پیدا می کند. همچنین بیش از ۳ نوع فونت برای متن بورشور استفاده نمی کنیم و سعی می کنیم  فونت های خوانا را بکار ببریم.   

 

ردیف اثر قیمت پایه زمان تقریبی انجام کار
۱ بروشور ۱۰۰۰۰۰ تومان
۵/۱ساعت

 

تعرفه ها بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر می باشد.طراحی صرفاً برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمیگردد.

تعرفه طراحی انواع بروشور
تعرفه طراحی انواع بروشور