لیست قیمت چاپ فرم اختصاصی

لیست قیمت چاپ فرم اختصاصی

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
شيت 50-70 برچسب فونيکس با سلفون براق 1210000 2روز کاری
شیت50-35دوروچاپ تکرنگ تحریر70 2000برگی 230000 2روز کاری
چاپ فرم50*35 تحریر رنگی یکرو 150000 2روز کاری بدون هزینه خدمات
شیتA3یکروچاپ تکرنگ تحریر70 1000برگی 88000 2روز کاری
شیت50-70دوروچاپ رنگی تحریر70 1000برگی 385000 3روز کاری بدون هزینه خدمات
شيت 50-35 برچسب با با لترپرس بدون سلفون 57000 2روز کاری

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.