تعرفه های طراحی صفحه آرایی

 خلاصه ای در مورد طراحی صفحه آرایی:

صفحه آرايي شاخه اي ازارتباطات تصويري است كه موضوع آن،ايجاد روابط مناسب زيباشناسانه و هدفدار در صفحه بين عناصرنوشتاري،تصويروفضاهاي خالي در چهارچوبي معين وازپيش طراحي شده ميباشد.  درطراحی صفحه آرايي بيش ازهرچيزبه تصميم گيري قاطع،ثبات و برنامه ريزي نيازاست،چراكه شيوه وسبك وطراحی صفحه آرايي قيافه و شكل ظاهري آن را ميسازد، هدف از صفحه آرايي ايجادانگيزه بيشتر براي خواندن،راحتي در خواندن و ايجاد زيبايي با به كارگيري عناصر بصري معقول است.صفحه آرايي خوب و مناسب ميتواند رغبت خواننده و مخاطب را افزايش دهد.در نتيجه طراحی خوب صفحه آرايي مي تواند كمك موثري در توسعه و رشد فرهنگ داشته باشد و ذائقةبصري خوانندگان را اصلاح و تقويت كند.