Skip to content

چاپ آنلاین تجسم نگار

۲۴
تیر

حفاظت شده: لیست قیمت چاپ کارت ویزیت ویژه همکاران

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد کنید:

۲۴
تیر
چاپ فاکتور

چاپ فاکتور آنلاین – چاپ فاکتور کاربن دار -چاپ آنلاین

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس تکرنگ – هزار شماره – ۲۰دسته- (NCR)
۱۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ A6
۹۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰ A5
 ۱۵۵۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ A4
۳۳۰۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰ A3
 ۱۰۵۰۰۰  ۷۰۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس- دورنگ – هزار شماره- ۲۰دسته -(NCR)
 ۱۶۰۰۰۰ ۱۱۰۰۰۰ A6
 ۱۲۰۰۰۰  ۸۵۰۰۰ A5
 ۲۰۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ A4
۳۸۰۰۰۰  ۲۹۰۰۰۰ A3
۱۴۰۰۰۰  ۹۵۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور کاربن لس – چهاررنگ -هزار شماره- ۲۰دسته (NCR)
۲۱۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ A6
 ۱۶۵۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰ A5
۲۷۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ A4
 ۴۹۵۰۰۰ ۳۹۵۰۰۰ A3
 ۱۸۵۰۰۰  ۱۴۰۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
ده تا پانزده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور تحریر – تک رنگ هزار شماره-۲۰ دسته
۱۱۰۰۰۰ ۷۰۰۰۰ A6
 ۷۵۰۰۰  ۵۰۰۰۰ A5
 ۱۳۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰ A4
 ۲۵۵۰۰۰ ۱۷۰۰۰۰ A3
۹۰۰۰۰  ۶۰۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
پنج تا شش روز کاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور تحریر-دورنگ-  هزار شماره-۲۰ دسته
۱۳۰۰۰۰  ۹۰۰۰۰ A6
۱۰۵۰۰۰  ۷۰۰۰۰ A5
 ۱۷۶۰۰۰  ۱۱۵۰۰۰ A4
 ۳۴۵۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ A3
۱۲۵۰۰۰ ۸۵۰۰۰ B4

.

قیمت چاپ فاکتور
هفت تا ده روزکاری سه نسخه ای دونسخه ای سایز چاپ فاکتور تحریر- چهاررنگ هزار شماره-۲۰ دسته
 ۱۹۰۰۰۰ ۱۳۰۰۰۰ A6
 ۱۴۵۰۰۰  ۱۰۵۰۰۰ A5
 ۲۵۵۰۰۰  ۱۷۰۰۰۰ A4
 ۳۹۵۰۰۰  ۳۳۰۰۰۰ A3
 ۲۲۰۰۰۰  ۱۴۵۰۰۰ B4
۴
تیر

قیمت های چاپ انواع تراکت

لیست قیمت چاپ تراکت

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ تراکت تحریرA5 یکرو ۳۶۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

چاپ تراکت تحریرA5 یکرو

چاپ تراکت تحریرA5 یکرو

چاپ تراکت تحریرA5 دورو ۶۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

چاپ تراکت تحریرA5 دورو

چاپ تراکت تحریرA5 دورو

چاپ تراکت گلاسه A5یکرو ۵۵۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

چاپ تراکت گلاسه A5یکرو

چاپ تراکت گلاسه A5یکرو

چاپ تراکت گلاسه A5 دورو ۹۷۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

چاپ تراکت گلاسه A5 دورو

چاپ تراکت گلاسه A5 دورو

تراکت تحریرA6 یکرو ۱۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت تحریرA6 یکرو

تراکت تحریرA6 یکرو

تراکت تحریرA6دورو ۳۴۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت تحریرA6دورو

تراکت تحریرA6دورو

تراکت گلاسه A6یکرو ۲۷۵۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت گلاسه A6یکرو

تراکت گلاسه A6یکرو

تراکت گلاسه A6 دورو ۴۸۵۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت گلاسه A6 دورو

تراکت گلاسه A6 دورو

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو ۵۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو ۸۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو

تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو ۱۲۵۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو

تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 یکرو

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو ۱۹۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5یکرو

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو ۸۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو

تراکت ۲۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو ۱۲۵۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو

تراکت ۲۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو

تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو ۱۷۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تتراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو

تراکت ۵۰۰۰ تایی تحریرA5 دورو

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو ۲۳۸۰۰۰ ۱۰-۱۵ روزکاری

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو

تراکت ۵۰۰۰ تایی گلاسه A5دورو

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

..

.

.

.

.

..

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
..
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

۱۷
اردیبهشت

قیمت چاپ انواع پاکت نامه

پاکت نامه نوعی پاکت برای بسته‌بندی است که معمولا” از جنس کاغذ است و برای انتقال برگ کاغذ یا کارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لیست قیمت چاپ پاکت

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ پاکت نامه تحریر ملخی ۹۰۰۰۰ ۱۰روز کاری بدون قالب
چاپ پاکت A4 تحریر۷۰ رنگی ۱۷۰۰۰۰ ۴روز کاری
چاپ پاکت نامه گلاسه۱۳۵ ملخی ۱۴۵۰۰۰ ۷روز کاری بدون قالب
چاپ پاکت A4 گلاسه۱۳۵ رنگی ۲۶۵۰۰۰ ۷روز کاری
پاکت CD گلاسه۱۳۵ ۱۴۵۰۰۰ ۷روز کاری
پاکت CD تحریر ۹۰۰۰۰ ۱۰روز کاری

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

 

۱۷
اردیبهشت

قیمت چاپ پوستر

طراحی پوستر تلفیقی است از هنر گرافیک و هنر تبلیغات، هرچند که این دو در موازات و کنار هم، همواره حرکت نموده اند و مکمل یکدیگر هستند. پوسترها طراحی های گرافیکی هستند که جهت تبلیغات، طراحی و منتشر می شوند. در تعریف جزئی تر پوسترها برای اطلاع رسانی مطلب، رویداد یا موضوع خاصی به کار برده می شود و چون در زمان و مکان خاصی و برای مقصود خاصی در همان زمان و مکان طراحی می شود، اثر گذرا و ناماندگاریست. مخاطبان پوسترها عامه مردم هستند و هر پوستر طیف و گستره فراوانی از جمعیت را، مخاطب قرار می دهد.

لیست قیمت چاپ پوستر

خدمات قیمت به تومان مدت زمان تحویل توضیحات
چاپ پوسترA3گلاسه۱۳۵ رنگی ۱۹۰۰۰۰ ۲روز کاری
پوستر ۵۰-۳۵ گلاسه رنگی ۲۱۰۰۰۰ ۲روز کاری
پوستر ۵۰-۳۵ تحریر۷۰ رنگی ۱۵۵۰۰۰ ۲روز کاری

.
.
.
.
.
.
.
.

.